Záštity

  Informace o organizátorovi


  Informace o akci


  Uveďte, o jaký ročník akce se jedná a jak často se akce opakuje.

  předpokládaná návštěvnost, typologie cílové skupiny účastníků (studenti, akademičtí pracovníci, laická / odborná / česká / zahraniční veřejnost...) a dopad akce (mezinárodní, oblastní, místní...)


  Pokud má akce či projekt vlastní webovou prezentaci, prosíme o uvedení adresy.

  Financování akce


  Další informace

  Odeslání žádosti

  captcha

   

  Pravidla pro udělování záštit rektorem VŠE

   

  Záštita

  Záštitou se rozumí upozornění na význam, přínos či důležitost vybrané aktivity.

  Záštita není spojena s finanční podporou aktivity ani s jakoukoli formou plnění ze strany VŠE.

  V případě potřeby žádajícího subjektu je možno záštitu nazývat „partnerstvím“, což nemění nic na charakteru věci a pravidlech zde uvedených.

  Udělování záštity

  Žádost o záštitu aktivity se podává na výše uvedeném formuláři.

  Podporované aktivity a povinnosti žadatele

  Záštity mohou být udělovány aktivitám, které splňují následující podmínky:

  1. jedná se o vzdělávací, tvůrčí, sportovní či společenskou aktivitu pořádanou součástí nebo součástmi VŠE, nebo
  2. jedná se o mimořádně přínosnou aktivitu v oblasti vzdělávací, tvůrčí, společenské, kulturní, sportovní, charitativní či všeobecně prospěšné, nebo
  3. jedná se o aktivitu podporující dobré jméno VŠE.

  V případě, že rektor VŠE aktivitě záštitu udělil, je povinností žadatele:

  1. zveřejnit logo VŠE na veškerých propagačních materiálech souvisejících s aktivitou – a to na základě podmínek stanovených VŠE – Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze (SR 3/2008)
  2. zveřejnit informaci, že aktivitě byla udělena záštita rektorem VŠE.

  Odejmutí záštity

  Rektor VŠE může záštitu odejmout:

  1. z vlastního rozhodnutí,
  2. jestliže bylo zjištěno, že žádost o udělení záštity obsahovala neúplné nebo nepravdivé informace,
  3. vyjde-li najevo, že aktivita ve skutečnosti nenaplňuje obsah podporovaných aktivit,
  4. nedodrží-li žadatel výše uvedené povinnosti,
  5. odporuje-li aktivita právním předpisům ČR.

  Rektor VŠE oznamuje odejmutí záštity žadateli prostřednictvím Partnerského centra VŠE. Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu upravit aktivitu a veškeré informace tak, aby bylo zřejmé, že aktivita neprobíhá se záštitou rektora VŠE.